Enllaços apunts classe

En aquest apartat podreu obtenir els apunts corresponents al temari que anirem treballant a classe. En cas que desitgeu practicar a través d'exercicis, heu d'anar a "Enllaços d'interès". 

PRESENTACIONS RESUM

-Presentació del contingut del 1r trimestre.

-Proposta de correcció VERBS 2 i FUNCIONS SINTÀCTIQUES I PRONOMS FEBLES-1

-NOUUU!!!Presentació del contingut del 2n trimestre.

-Presentació del contingut del 3r trimestre (ampliació del tema "Formació de mots", la resta ho hem treballat amb apunts i fotocòpies a classe).

1. Categories gramaticals.

        1.1 Quadre resum 

        1.2 Categories gramaticals invariables 

        1.3 El verb (resum i exercici de repàs) i el verb II.

        1.4 El substantiu (gènere i nombre)

        1.5 Repàs.

2. Tipologies textuals 

3. Pronoms febles 

       3.1 Repàs

       3.2 Exercicis on-line autocorrectius. 

       3.3 Més exercicis autocorrectius.

        3.4 Combinació binària.

 

4. Lèxic i semàntica. 

5. L'oració composta.

         4.1  Coordinades i juxtaposades. 

         4.2 Subordinandes substantives. 

         4.3 Subordinades adjectives. 

         4.4 Subordinades adverbials. 

6. Fonètica 

6.1 Dossier de fonètica

7. La variació dialectal geogràfica 

-Atles interactiu de l'entonació en català.

-Diverses cançons.

-Exemples blog.

8. Els accents i la dièresi 

9. Una mica de tot.